Digitaalipiirit/Loogiset operaatiot

Tällä sivulla käsitellään lyhytsanaisesti digitaalitekniikan peruskäsitteitä ennen syvempää perehtymistä digitaalipiireihin.

Boolen Algebra muokkaa

Boolen algebran perusperiaatteeseen kuuluu kaksi arvoa, nämä arvot ovat "tosi" ja "epätosi". Matematiikan helpottamiseksi "tosi" -arvo merkitään luvulla 1 (yksi), ja "epätosi" -arvo merkitään luvulla 0 (nolla). Seuraavaksi näytetään boolen algebran peruslaskutoimitukset:

yhteenlasku
 • 1 + 1 = 1.
 • 1 + 0 = 1.
 • 0 + 0 = 0.

Huom. Boolen algebrassa on ainoastaan kaksi arvoa (1 ja 0), joten yhteenlaskusta 1 + 1 tulee vastaukseksi 1.

kertolasku
 • 1 * 1 = 1.
 • 1 * 0 = 0.
 • 0 * 0 = 0.

Komplementointi eli negaatio (EI-operaatio) muokkaa

Tunnetaan myös nimellä Inversio. EI-operaatio kääntää sille annetun arvon, kuten alla olevasta esimerkistä huomaa, tulee ykkösestä nolla, ja toisinpäin nollasta tulee ykkönen. Matemaattisesti EI-operaatiota merkataan "!" (huutomerkki) symbolilla. Esimerkiksi:

 • !1 = 0
 • !0 = 1

Koska arvot voivat ainoastaan olla joko 1 tai 0, niin on loogista olettaa että jos luku EI ole yksi, niin sitten se on nolla ja jos luku EI ole nolla, niin sitten se on yksi.

Jos kyseessä on muuttuja joka on aina komplementoitu, käytämme seuraavanlaista merkintätapaa:

 

Jossa X:än yläpuolella oleva viiva ilmaisee muuttujan olevan aina oman arvonsa komplementti.

Looginen yhteenlasku (TAI-operaatio) ja Looginen Kertolasku (JA-operaatio) muokkaa

Matemaattisesti JA portteja käsitellään kertolaskuina ja TAI portteja käsitellään yhteenlaskuina. Muista, Boolen algebrassa yhteenlaskun tulos ei ylitä arvoa 1, vaan 1 + 1 = 1.

JA ja TAI operaatioiden erojen ymmärtämiseksi on hyvä katsoa alla olevaa totuustaulua:

 JA/AND        TAI/OR 
X Y TULOS X Y TULOS 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1

JA operaation tapauksessa kummankin kummankin operandin on oltava 1, jotta tulos olisi 1.

TAI operaation tapauksessa riittää, jos kumpi tahansa operandeista on yksi.

Boolen Algebra muokkaa

Boolen järjestelmässä on kaksi tilaa: Tosi (engl. True) tai Epätosi (engl. False). Näitä tiloja voidaan esittää useilla eri tavoilla, kuten esimerkiksi: on tai off, yksi tai nolla, kyllä tai ei, jne. Näitä tiloja käsitellään kolmella perusoperaatiolla joita kutsutaan loogisiksi operaatioiksi: JA (AND), TAI (OR) ja EI (NOT).

Boolen algebran operaatiot ottavat arvoja vastaan kaksi tai enemmän, ja näillä syötetyillä arvoilla jokainen operaatio antaa odotettavanlaisen ulostulon. Nämä ulostulot on myös kirjoitettu ennalta määrättyihin totuustauluihin. Esimerkiksi JA -operaation ulostulo on aina epätosi, paitsi jos kaikki vastaanotetut arvot ovat tosia.

 • Näissä taulukoissa:
  • T merkitsee arvoa Tosi ja
  • F merkitsee arvoa Epätosi.
 • Lukuesimerkki:
  • JA-taulukon ensimmäinen rivi ilmaisee että jos A on epätosi ja B on epätosi, niin tulos on epätosi. Saman voi myös ilmaista sanomalla että kun A on 0 ja B on 0, niin tulos on 0, ts. 0 kertaa 0 = 0.
  • Taulukon pohjasta näkee, että 1 kertaa 1 on 1.
  • TAI-taulukkoa tarkastellessa käytetään plussausta kertomisen sijaan: 0 plus 0 on 0, mutta 0 plus 1 on 1. Samoin 1 plus 1 on 1.
  • Kolmas taulukko on EI-taulukko, eli negaatiotaulukko. Negaatiossa arvo kääntyy aina käänteiseksi, eli tosi vaihtuu epätodeksi, ja käänteisessä tapauksessa epätosi vaihtuu todeksi.
Totuustaulut
JA (AND)
A B  
F F F
F T F
T F F
T T T
TAI (OR)
A B  
F F F
F T T
T F T
T T T
EI (NOT)
A  
F T
T F

On keinoja yhdistää näitä ilmaisuja jotta saadaan aikaiseksi monimutkaisempia ja hyödyllisempiä digitaalipiirejä. Kun käytetään useampaa operaatioita samoille sisääntuloille on mahdollista luoda monimutkaisempia ulostuloja, esimerkiksi näin:

A ja B tai C

Totuustaulu näyttäisi seuraavanlaiselta:

A ja B tai C
A B C X
0 0 0 0
0 0 1 1
0 1 0 0
0 1 1 1
1 0 0 0
1 0 1 1
1 1 0 1
1 1 1 1

Tämä totuustaulu noudattaa seuraavanlaisia sääntöjä: Jos A ja B ovat tosia, tai C on tosi, silloin X on tosi

Matemaattiset Operaattorit muokkaa

JA operaatiota esittää   symboli tai   symboli, missä tapauksessa A JA B näyttäisi tältä   tai  .

TAI operaatiota esittää   symboli tai   symboli, missä tapauksessa A TAI B näyttäisi tältä   tai  .

EI operaatiota esittää   symboli tai   symboli, missä tapauksessa EI A näyttäisi tältä   tai  .

Jos operaatioita yhdistelee saadaan aikaiseksi JA-EI (NAND) ja TAI-EI (NOR) operaatiot:

A TAI-EI B (ts. A NOR B) on   tai  

A JA-EI B (ts. A NAND B) on   tai  

Boolen Algebran Säännöt muokkaa

Boolen Algebrassa, kuten tavallisessakin algebrassa, on tiettyjä sääntöjä. Nämä säännöt ovat Liitännäisyys eli assosiatiivisuus, Osittelulaki eli distributiivisuus, Kommutatiivisuus eli vaihdannaisuus ja De Morganin Laki. Assosiatiivisuus, distributiivisuus ja vaihdannaisuus koskevat ainoastaan JA ja TAI operaatioita.

Liitännäisyys eli assosiatiivisuus muokkaa

Liitäntä- eli assosiatiivisuuslain mukaan muuttujat voidaan ryhmitellä vapaasti TAI-operaatiossa ja JA-operaatiossa.

 
 

Tai

 
 
Liitännäisyys

Osittelulaki eli distributiivisuus muokkaa

Osittelu- eli distributiivisuuslain mukaan määritellän yhteisen yhteenlaskettavan ja yhteisen tekijän ottaminen.

 

Tai

 
Osittelulaki

Kommutatiivisuus eli vaihdannaisuus muokkaa

Vaihdantalaki tarkoittaa sitä, että muuttujien järjestyksellä TAI-operaatiossa ja JA-operaatiossa ei ole merkitystä.

 
 

Tai

 
 
Vaihdannaisuus

De Morganin Laki muokkaa

De Morganin kaavat ovat välttämättömiä komplementteja sisältävien lausekkeiden sievennyksessä. Kaavoissa muuttujien lukumäärää ei ole rajoitettu. Kaavojen mukaan lausekkeen päällä olevan komplementtiviiva voidaan jakaa muuttujien päälle, jos samalla muuttujien välinen operaatio vaihdetaan. De Morgan's Law is a consequence of the fact that the not or negation operator is not distributive.

 
 

Tai

 
 
De Morganin lait

Huomautukset muokkaa

On tärkeää huomata että

  tai  

Tämä voidaan nähdä joko JA operaationa jolla on korkeampi etusija, tai että assosiatiivisuus ei koske JA ja TAI operaatioiden välillä, tai että se on pätemätön käyttö distributiivisuudelle.

Säännöt muokkaa

Näiden lakien seurauksena tulee joitakin sääntöjä, joita noudatetaan Boolen Algebrassa.

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7.  
 8.  
 9.  
 10.  
 11.  

Tai vaihtoehtoista merkintätapaa käyttäen

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7.  
 8.  
 9.  
 10.  
 11.  

Tuplanegaatio:

 

Duaalisuusperiaate muokkaa

Dualisuusperiaatteen mukaan: Jos boolen yhtälössä vaihdamme 'JA' ja 'TAI' operaattorien paikkaa, sekä vaihdamme '0' ja '1' arvojen paikkoja, boolen yhtälön tulos on edelleen oikein.

Esimerkiksi: Jos olemme tietoisia siitä että A·(B+C)=A·B+A·C tuolloin
Vasemman puolen duaali on A+B·C
Oikean puolen duaali on (A+B)·(A+C)

Duaalisuusperiaatteen mukaan voimme sanoa että A+B·C=(A+B)·(A+C)

Esimerkkejä muokkaa

Yksinkertaista seuraavat ilmaisut.

 1.  
 2.  

Tai

 1.  
 2.  

Ykköstä varten käytämme sääntöä nro 7. Tästä saamme.

  tai  

Mikä sattuu olemaan sääntö 5, joten vastaus on nolla. Kakkosessa voimme ottaa pois A:n. Tästä saamme

  tai  

Aaltosulkeet ovat sääntö nro 8. Joten vastaus on A.

Katso myös muokkaa

Boolen logiikka

Mikä on Totuustaulu? muokkaa

Kytkentäfunktio voidaan määritellä täydellisesti, paitsi kytkentäalgebran lausekkeella, myös taulukkona eli totuustauluna (truth table). Totuustaulussa esitetään piirin toteuttaman funktion arvo kaikilla mahdollisilla muuttujien arvojen kombinaatioilla. Koska muuttujalla on vain kaksi erilaista arvoa, niin erilaisten arvojen kombinaatioiden lukumäärä on 2n, jossa n on piirin muuttujien lukumäärä.

Loogisten perusoperaatioiden totuustaulut muokkaa

Käytämme seuraavaa diagrammia totuustaulujen kirjoittamiseen:

A ---+--------+
   | Portti |-----Y
B ---+--------+

Missä A ja B ovat sisääntulot kyseiselle portille, ja Y on ulostulo kyseiseltä portilta. Yleisimmät loogiset portit ovat JA, TAI, EHDOTON-TAI, JA-EI ja invertoitu EHDOTON TAI.

AND (JA-operaatio) muokkaa

 
IEC 60617-12 Standardin mukainen piirtomerkki AND-portille
 
Amerikkalainen piirtomerkki AND-portille

JA portilla on seuraavanlainen totuustaulu:

 • Sekä A JA B pitävät olla TOSIA jotta ulostulo Y voisi olla tosi
A B Y
0 0 0
0 1 0
1 0 0
1 1 1


OR (TAI-operaatio) muokkaa

 
IEC 60617-12 Standardin mukainen piirtomerkki OR-portille
 
Amerikkalainen piirtomerkki OR-portille

TAI portilla on seuraavanlainen totuustaulu:

 • Joko A TAI B TAI MOLEMMAT pitää olla TOSI, jotta ulostulo Y olisi tosi


A B Y
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 1

XOR (EHDOTON TAI-operaatio) muokkaa

 
IEC 60617-12 Standardin mukainen piirtomerkki XOR-portille
 
Amerikkalainen piirtomerkki XOR-portille

EHDOTON TAI portilla on seuraavanlainen totuustaulu:

 • Jompikumpi A TAI B (mutta vain toinen) pitää olla tosi, jotta ulostulo Y olisi tosi
A B Y
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 0

NAND (invertoitu JA-operaatio) muokkaa

 
IEC 60617-12 Standardin mukainen piirtomerkki NAND-portille
 
Amerikkalainen piirtomerkki NAND-portille

Invertoitu JA portilla on seuraavanlainen totuustaulu:

 • Yksinkertaisesti "EI JA"
A B Y
0 0 1
0 1 1
1 0 1
1 1 0

NOR (invertoitu TAI-operaatio) muokkaa

 
IEC 60617-12 Standardin mukainen piirtomerkki NOR-portille
 
Amerikkalainen piirtomerkki NOR-portille

Invertoitu TAI portilla on seuraavanlainen totuustaulu:

 • Yksinkertaisesti "EI TAI"
A B Y
0 0 1
0 1 0
1 0 0
1 1 0

XNOR (invertoitu EHDOTON TAI-operaatio) muokkaa

 
IEC 60617-12 Standardin mukainen piirtomerkki XNOR-portille
 
Amerikkalainen piirtomerkki XNOR-portille

Invertoitu EHDOTON TAI portilla on seuraavanlainen totuustaulu:

A B Y
0 0 1
0 1 0
1 0 0
1 1 1