Kuolema ja perinnönjako

Omaisen kuolema

Omaisen kuolemaan ei osaa varautua, vaikka kuolemaa osaisi odottaa. Kuoleman käsittely voi kestää kauankin, mutta rituaalit, kuten hautajaiset antavat mahdollisuuden jättää jäähyväiset. Omaisen kuolema aiheuttaa paljon surua, jonka keskellä hänen läheisillään on paljon huolenaiheita - hautajaisten järjestely, perunkirjoituksen laatiminen ja kaikki perimiseen kuuluvat verot ja järjestelyt.

Perunkirjoitus, perukirja ja perintövero

Kun lähiomainen kuolee, alkavat oikeustoimet, joista vastuun ottavat kuolleen lähiomaiset. Perunkirjoitus on järjestettävä kolmen kuukauden kuluessa kuolinpäivästä, jossa luetteloidaan vainajan velat ja omaisuus. Ennen perunkirjoituksen valmistumista ei vainajan omaisuutta saa jakaa.

Uskottu mies, eli toisen henkilön edunvalvoja ja luottohenkilö laatii perunkirjan perunkirjoitustilaisuuden jälkeen. Perukirja on asiakirja, jossa määritellään perintövero. Jos perinnön osa ylittää 20 000 euron määrän, perijä maksaa perintöveroa valtiolle. Mitä suurempi perintö, sitä suurempi perintövero. Perintövero määrätään jokaiselle perilliselle erikseen, ja veron määrä riippuu perintöosan suuruudesta. Pienintä perintöveroa maksavat vainajan lähiomaiset, esimerkiksi rintaperilliset ja aviopuoliso. Muiden perijöiden perintövero on suurempi.

Testamentti

Testamentti on yleensä kirjallisessa muodossa oleva tahdonilmaisu, jolla henkilö ilmaisee mitä haluaisi omaisuudelleen tapahtuvan kuolemansa jälkeen. Testamentin voi myös antaa suullisesti, jolloin se tulkitaan hätätilatestamentiksi. Tällöin henkilö ei ole pystynyt tekemään kirjallista testamenttia, esimerkiksi sairauskohtauksen takia.

18-vuotta täyttänyt henkilö voi tehdä testamentin, mutta jo 15-vuotias voi testamentata omaisuuden, jonka on omalla työllään hankkinut. Testamentissa tulee olla kahden esteettömän, vähintään 15-vuotiaan todistajan allekirjoitus, sekä päiväys ja testamentin tekijän henkilökohtainen allekirjoitus. Esteettömäksi todistajaksi ei kelpaa puoliso tai oma lapsi, koska todistaja ei itse saa olla perijä. Testamentin sisältöä ei tarvitse esittää todistajille, mutta heidän kuuluu tietää, että kyseessä on testamentti.

Testamentti on pätemätön jos se sisältää muotovirheitä tai sillä yritetään tehdä leski tai lapset perinnöttömiksi. Testamentin laatija voi myös peruuttaa tai muuttaa testamenttiaan milloin vain. Jos testamentin laatijalla ei ole perijää, henkilö voi testamentata omaisuutensa esimerkiksi ystävilleen. Omaisuuden saa valtio jos henkilöllä ei ole testamenttia tai perijöitä. Erilaiset testamentit Testamentteja on kahdenlaisia: yleistestamentteja ja erityistestamentteja eli legaatteja. Yleistestamentissa testamentin laatija määrää osan kuolinpesästään tai koko omaisuutensa yhdelle henkilölle. Erityistestamentissa testamentin tekijä määrää rahasummia, esineitä, tai kiinteistöjä useammille valitsemilleen henkilöille. Erityistestamentin saaja eli legataari ei osallistu pesän hallintoon.

Testamenttimääräykset voidaan jakaa neljään ryhmään, täysi omistusoikeustestamentti, rajoitettu omistusoikeustestamentti, käyttöoikeustestamentti ja tuotto-oikeustestamentti. Ne määrittävät millaisen oikeuden testamentin vastaanottaja saa.


Perinnönjako

Lain mukaan vainajan perimysjärjestyksen ensisijaisia perijöitä ovat lapset ja lapsenlapset eli rintaperilliset. Toisena tulee vainajan puoliso. Kolmantena perimysjärjestyksessä ovat vanhemmat ja sisarukset. Viimeisinä perijöinä tulevat muut sukulaiset, kuten sedät, tädit, enot ja isovanhemmat. Serkut eivät kuitenkaan peri mitään ilman testamenttia.

Avio-oikeuden perusteella vainajan puoliso perii puolet omaisuudesta ja loput jaetaan heidän lastensa kesken. Jos heillä ei ole lapsia ja testamenttia ei ole laadittu, leski perii kaiken omaisuuden. Vaikka perinnönjako suoritettaisiinkin ei leskeä saa häätää yhteisestä kodista. Usein kuolinpesää eli vainajan omaisuutta ei jaeta ennen kuin molemmat puolisoista ovat kuolleet. Perinnönjako on kuitenkin suoritettava, jos yksikin perijöistä sitä vaatii. Tämän takia perinnönjako voi synnyttää riitaa sukulaisten kesken.


Lähteet:

perunkirjoitus.fi - Perunkirjoituksen toimittaminen - perinnönjako, haettu 18.8.2017, saatavilla www-muodossa: http://www.perunkirjoitus.fi/perinnonjako/

vero.fi - Perunkirjoitus ja perukirja, haettu 18.8.2017, saatavilla www-muodossa: https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/omaisuus/perinto/perunkirjoitus_ja_perukirj/

wikipedia.org - Perunkirjoitus ( 2017 ), haettu 18.8.2017 Saatavilla www-muodossa: https://fi.wikipedia.org/wiki/Perunkirjoitus

wikipedia.org - Testamentti ( 2017 ), haettu 19.8.2017 Saatavilla www-muodossa: https://fi.wikipedia.org/wiki/Testamentti