Moduuli:EdellinenSeuraava/data/Lukion taulukot

Tämän moduulin ohjeistuksen voi tehdä sivulle Moduuli:EdellinenSeuraava/data/Lukion taulukot/ohje

return {
  {
    osa = "Matematiikka",
    sivut = {
      "Kreikkalaiset aakkoset",
      "Algebra",
      "Algebra, reaali- ja kompleksiluvut",
      "Prosenttilaskenta",
      "Laskulait",
      "Muistikaavat",
      "Rationaalilausekkeet",
      "Kompleksiluvut",
      "Polynomin tekijöihin jakaminen",
      "Kertomat",
      "Binomikertoimet",
      "Newtonin binomikaava",
      "Raja-arvoja",
      "Potenssi",
      "Toisen asteen yhtälö",
      "Kokonaislukukertoiminen polynomi",
      "Juuri",
      "Logaritmi",
      "Determinantit",
      "Summia ja sarjoja",
      "Tasokuvioita",
      "Kappaleita",
      "Säännölliset monitahokkaat",
      "Trigonometriset funktiot",
      "Tasokolmioiden ratkaiseminen",
      "Trigonometriset funktiot (Trigonometria)",
      "Trigonometriset yhtälöt",
      "Geometria ja vektorioppi",
      "Vektorilaskenta",
      "Suora",
      "Paraabeli",
      "Ympyrä",
      "Ellipsi",
      "Hyperbeli",
      "Analyysi",
      "Monotonisuus",
      "Derivaatta",
      "Derivoimissääntöjä",
      "Derivaattafunktioita",
      "Integroimissääntöjä",
      "Sovelluksia",
      "Integraalifunktioita",
      "Määrätyn integraalin ominaisuuksia",
      "Pinta-aloja ja tilavuuksia",
      "Vektoridifferentiaalilaskenta",
      "Logiikka ja joukko-oppi",
			"Konnektiivit",
			"Pätevän päättelyn sääntöjä",
      "Joukko-opin laskusääntöjä",
      "Keskilukuja",
      "Hajontalukuja",
      "Korrelaatio",
      "Kombinaatio-oppia",
      "Todennäköisyyslaskenta",
      "Laskusääntöjä",
      "Todennäköisyysjakaumia",
      "Luottamusrajoja",
      "Korkolaskenta",
      "Luku n alkutekijätulona",
      "Korkotekijän potensseja",
      "Trigonometristen funktioiden tarkkoja arvoja",
      "Normaalijakauman kertymäfunktio",
      "Normaalijakauman tiheysfunktio",
      "Satunnaislukuja",
      "Binomijakauma",
    }
  },
  {
    osa = "Fysiikka",
    sivut = {
      "Kerrannaisyksiköiden etuliitteet",
      "Perusyksiköt",
      "Perusyksikköjen määritelmät",
      "Johdannaisyksiköitä",
      "Lisäyksiköitä",
      "Erikoisyksiköitä",
      "Yksiköiden vertailua",
      "Lämpötila-asteikot",
      "Vakioita",
      "Vastusten värikoodit",
      "Kondensaattorien värikoodit",
      "Sähköteknisiä piirrosmerkkejä",
      "Avaruus, aika ja jaksolliset ilmiöt",
      "Mekaniikka",
      "Lämpöoppi",
      "Sähkö- ja magnetismioppi",
      "Valo-ja aaltoliikeoppi",
      "Säteily-, atomi- ja ydinfysiikka",
      "Suhteellisuusteoria",
      "g:n arvoja eri leveysasteilla",
      "Veden kiehumispiste eri paineissa",
      "Veden höyrystymislämpö eri lämpötiloissa",
      "Kylläisen vesihöyryn paine",
      "Eristeitä",
      "Kitkakertoimia",
      "Eri aineiden lämpöarvoja",
      "Metallien ominaisuuksia",
      "Metalliseoksien ominaisuuksia",
      "Eräiden kiinteiden aineiden ominaisuuksia",
      "Nesteiden ominaisuuksia",
      "Kaasujen ominaisuuksia",
      "Epäorgaanisten yhdisteiden ominaisuuksia",
      "Orgaanisten yhdisteiden ominaisuuksia",
      "Alkeishiukkasia",
      "Äänen voimakkuustasoja",
      "Puheen ja musiikin taajuus- ja voimakkuusalueet",
      "Aaltoliikkeitä",
      "Silmän suhteellinen väriherkkyys",
      "Äänen nopeus väliaineessa",
      "Taitekertoimia",
      "Näkyvän valon aallonpituuksia",
      "Veden tiheys eri lämpötiloissa",
      "Aika",
      "Aurinko",
      "Maa",
      "Kuu",
      "Aurinkokunnan planeetat",
    }
  },
  {
    osa = "Kemia",
    sivut = {
      "Etuliitteet",
      "Suureita ja kaavoja",
      "Happojen ja emästen luokitus",
      "Molekyylien ja ionien muotoja",
      "Funktionaalisia ryhmiä",
      "Alkuaineet",
      "Elektronikonfiguraatiot",
      "Alkuaineiden jaksollinen järjestelmä",
      "Alkuaineiden tavallisimmat hapettumisluvut",
      "Atomi- ja ionisäteitä",
      "Alkuaineiden kiehumispisteitä, sulamispisteitä ja tiheyksiä",
      "Alkuaineiden elektronegatiivisuuksia",
      "Sidoksen ioniluonteen riippuvuus sitoutuvien atomien elektronegatiivisuuksien erotuksesta",
      "Alkuaineiden ensimmäisiä ionisoitumisenergioita",
      "Alkuaineiden ionisoitumisenergioita",
      "Alkuaineiden isotoopit",
      "Happovakioita",
      "Emäsvakioita",
      "Aminohappojen happovakioita",
      "Liukoisuustuloja",
      "Indikaattoreiden värinmuutosalueet",
      "Normaalielektrodipotentiaaleja",
      "Veden ionitulo eri lämpötiloissa",
      "Orgaanisten yhdisteiden muodostumislämpöjä",
      "Keskimääräisiä sidosenergioita kaasufaasissa",
      "Eräiden ionien varaukset",
      "Eräiden liuosten pitoisuuksia",
      "Eräiden suolojen liukoisuus kylmään ja kuumaan veteen",
      "Kaasujen liukoisuus veteen",
      "Rakenneanalyytikka ja spektrometria",
    }
  },
  {
    osa = "Tietotekniikka",
    sivut = {
  		"Vuonohjauslauseet imperatiivisessa ohjelmoinnissa",
			"Pascal-ohjelman yksinkertaistettu rakenne",
		}
	}	
}