S2 Demokraattinen yhteiskunta/Euroopan unioni on eurooppalaisen yhteistyön väline

Euroopan unionin perustaminen ja sen laajenemisen historia muokkaa

Euroopan taloudellinen ja poliittinen yhteistyö alkoi Euroopan hiili- ja teräsyhteisön (EHTY) perustamisella vuonna 1950. Sen kuusi perustajamaata olivat Alankomaat, Italia, Belgia, Luxemburg, Ranska ja Saksa. Nykyään 9.5. vietetään Eurooppa-päivää. Kuuden maan välinen hiili- ja teräsyhteistyö oli menestyksekäs, ja vuonna 1957 sitä laajennettiin muillekin markkinoiden aloille. Näin perustettiin Euroopan talousyhteisö (ETY) eli yhteismarkkinat. Tarkoituksena oli mahdollistaa ihmisten, tavaroiden ja palveluiden vapaa liikkuminen rajojen yli.

1950-luvun talousyhteisöstä on vähitellen tullut laaja-alainen organisaatio, jonka toimi-aloihin kuuluvat esimerkiksi ilmasto, ympäristö, kansanterveys, ulkosuhteet ja turvallisuus sekä oikeusasiat ja muuttoliike. Euroopan talousyhteisön nimi muutettiin vuonna 1993 Euroopan unioniksi.

Nykyään Euroopan unioniin kuuluu 28 jäsenmaata joista 19 käyttää euroa virallisena rahayksikkönään. Sitä käyttää yli 340 miljoonaa EU:n kansalaista. EU:n arvopohjana on yhteiskunta, jossa vaalitaan osallisuuden, suvaitsevaisuuden, oikeusvaltion, solidaarisuuden ja syrjimättömyyden periaatteita. Vuonna 2000 alettiin käyttää Euroopan unionin tunnuslausetta "Moninaisuudessaan yhtenäinen".

Euroopan unionin tärkeimmät vallankäyttäjät muokkaa

Euroopan unionin perustajina pidetään Konrad Adenaueria, Joseph Bechiä, Johan Willem Beyeniä, Winston Churchilliä, Alcide de Gasperia, Walter Hallsteinia, Sicco Mansholtia, Jean Monnetia, Robert Schumania, Paul-Henri Spaakkia ja Altiero Spinelliä. He loivat pohjan nykyisen kaltaisen Euroopan unionin perustamiselle.

Tällä hetkellä Euroopan parlamentin puhemiehenä toimii Antonio Tajani. Hänen toimikautensa alkoi tammikuussa 2017. Tajanin tehtäviä on varmistaa parlamentin työjärjestyksen noudattaminen, valvoa parlamentin ja valiokuntien toimintaa ja monia muita parlamenttiin liittyviä tehtäviä.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja on tällä hetkellä Donald Tusk joka nimettiin kesäkuussa 2017. Donald Tuskin tehtävä on johtaa Eurooppa-neuvoston työtä EU:n yleisten poliittisten linjausten ja painotusten määrittämisessä ja edistää yhtenäisyyttä ja yhteisymmärrystä Eurooppa-neuvostossa.

Euroopan komission puheenjohtaja on Jean-Claude Juncker. Hänet nimettiin marraskuussa 2014. Hänen tehtäviään on mm. antaa komissiolle poliittiset suuntaviivat, koollekutsua komissaarien kokoukset ja johtaa niitä ja johtaa komission työtä EU-politiikan täytäntöönpanossa.

Lähteet muokkaa

https://europa.eu/european-union/about-eu_fi https://fi.wikipedia.org/wiki/Euroopan_unionin_historia http://213214149010.edelkey.net/public/default.aspx?contentid=92659 https://peda.net/oppimateriaalit/e-oppi/n%C3%A4ytekirjat/ylakoulu/yhteiskuntaoppi/yhteiskuntaoppi/yh3/15-euroopan-unioni/euh https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_fi#28members https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/motto_fi https://europa.eu/european-union/about-eu/presidents_fi