S4 Ympäristön tutkiminen

<<PERUSKOULUN YMPÄRISTÖOPIN ETUSIVULLE

"Sisällöiksi valitaan omaan elinympäristöön liittyviä tutkimustehtäviä. Elinympäristössä kiinnitetään huomiota elolliseen ja elottomaan luontoon, rakennettuun ja sosiaaliseen ympäristöön sekä ympäristön ilmiöihin, materiaaleihin ja teknologisiin sovelluksiin. Tehtävien avulla harjoitellaan tutkimuksen tekemisen eri vaiheita. Tutkitaan säätä sekä maa- ja kallioperää. Tutkimalla kappaleiden liikkeiden muutoksia tutustutaan voiman käsitteeseen. Tunnistetaan eliöitä ja elinympäristöjä, laaditaan kasvio ohjatusti sekä tutkitaan kokeellisesti kasvien kasvua. Kotiseudun erilaisten ympäristöjen merkitystä havainnoidaan myös hyvinvoinnin näkökulmasta. Tutustutaan ympäristössä toimimisen oikeuksiin ja velvollisuuksiin."

Tutkimuksen tekeminen muokkaa

Elollinen ja eloton luonto muokkaa

Elollinen ja eloton muokkaa

Luonnonympäristö ja rakennettu ympäristö muokkaa

Eliöt ja niiden elinympäristöt muokkaa

Tässä osiossa tutustutaan eliöihin ja elinympäristöihin niihin tutustumisen näkökulmasta. Mikäli haluat tutustua metsiin tai vesistöihin luonnon ja ihmisen vuorovaikutussuhteen (esimerkiksi ravinnontuotanto) näkökulmasta, mene kirjan osioon S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut.

Pihat ja pientareet muokkaa

Piha ja pientareet elinympäristönä muokkaa

Tässä kappaleessa puhutaan pihasta ja pientareesta elinympäristönä sekä tutustutaan yleisimpiin pihalta löytyviin eliölajeihin. Teksti on helpohko ja soveltuu alaluokille.

Järvet ja rannat muokkaa

Järvet ja rannat elinympäristönä muokkaa

Kalat muokkaa

Sammakot muokkaa

Vesilinnut muokkaa

Metsä muokkaa

Metsä elinympäristönä muokkaa

Metsän kasveja muokkaa

Pääartikkeli: Havupuita ja lehtipuita

Sienet muokkaa

Metsän nisäkkäitä muokkaa

Metsän lintuja muokkaa

Suo muokkaa

Mikä suo on? muokkaa

Suon kasveja muokkaa

Suon eläimiä muokkaa

Maa- ja kallioperä muokkaa

Sää ja ilmasto muokkaa

Kasvion laatiminen muokkaa

Oikeudet ja velvollisuudet muokkaa

Jokamiehenoikeudet muokkaa

Ikä tuo mukanaan oikeuksia ja velvollisuuksia muokkaa