Tämä luku käsittelee kemiallista reaktiota. Aivan ensimmäiseksi pitää tietää mitä se tarkoittaa.

Mikä kemiallinen reaktio on? muokkaa

Kemiallinen reaktio on prosessi (yleinen edistyminen), jossa aineet muuttuvat toisiksi aineiksi: atomien (katso luku atomi) ja molekyylien (katso luku molekyyli) elektronijakaumat muuttuvat, ja yleensä sidoksia syntyy tai katkeaa. Reaktiossa atomi voi muuttua ioniksi (katso luku ioni), molekyylit voivat yhdistyä tai hajota tai molekyylien atomit voivat järjestyä uudestaan.

Miksi se ei ole olomuodon muutos? muokkaa

Olomuodon muutosta ei sanota kemialliseksi reaktioksi vaan prosessiksi, joka on laajempi, myös reaktiot sisältävä käsite. Olomuodon muutoksessa heikot kemialliset sidokset katkeavat. Kemiallisen konformaation (konformaatio) muutos on seurausta näiden sidosten uudelleenjärjestymisestä. Kemiallisissa reaktioissa voivat muuttua vain atomien elektronipilvet, eivät atomien ytimet niin kuin ydinreaktioissa (katso luku ydinreaktio).

Mistä tiedetään mitä mistäkin reaktiosta syntyy? muokkaa

Reaktioyhtälö eli reaktiokaava ilmoittaa reaktion alku- ja lopputilan aineet eli lähtöaineet ja tuotteet. Kemiallisissa reaktioissa – toisin kuin ydinreaktioissa – energiamuutokset ovat pieniä. Siten aineiden massa ei muutu havaittavasti.

Miten lämpö liittyy reaktioon? muokkaa

Kemiallinen reaktio sitoo tai vapauttaa lähes aina lämpöenergiaa. Lämpöä sitovaa reaktiota kutsutaan endotermiseksi ja lämpöä vapauttavaa eksotermiseksi.

Reaktio-olosuhteista. Reaktion nopeutta voidaan suurentaa lisäämällä lähtöaineita tai kasvattamalla reagoivien kiinteiden aineiden pinta-alaa, nostamalla lämpötilaa tai käyttämällä sopivaa katalyyttiä (katso luku katalyytti). Vastaavasti reaktionopeutta voidaan hidastaa sopivaa inhibiittoria käyttämällä.

Mitä reaktiotyyppejä on olemassa? muokkaa

Katso eri reaktiotyypeistä seuraavalta sivulta Wikijunior Kemia/Reaktiotyyppejä.