Yrityksen perustajan opas/Sukupolvenvaihdos yrityksessä

Suomessa jää lähivuosina kymmeniä tuhansia yrittäjiä eläkkeelle tai luopuu yritystoiminnasta. Näiden tilalle tarvittaisiin uusia yrittäjiä. Myös talouden kasvu ja uudistuminen edellyttää runsasta uusien yritysten perustamista. Kokonaan uuden ja omaan ideaan perustuvan yrityksen perustaminen ei ole ainut vaihtoehto yritystoiminnan ja yrittäjyyden käynnistämisessä. Vaihtoehtoja ovat muun muassa yrityksen tai liiketoiminnan ostaminen sekä osakkuus olemassa olevassa yrityksessä, franchising-yrittäminen, sukupolvenvaihdos sekä yrittäjän oppisopimuskoulutus ja yrittäjän ammattitutkinnot.

Suomalaisissa yrityksissä on odotettavissa lähivuosina runsaasti sukupolvenvaihdoksia suurten ikäluokkien ikääntyessä. Tällöin uusi sukupolvi ottaa vetovastuun yrityksessä. Sukupolvenvaihdoksella tarkoitetaan prosessia, jossa omistaja-yrittäjä luovuttaa todellisen päätösvallan yrityksessään tavallisesti rintaperillisilleen tai näiden puolisoille. Sukupolvenvaihdos ei tapahdu hetkessä. Se vaatii ennen kaikkea suunnitelmallisuutta ja asiantuntija-apua. Sukupolvenvaihdos on monitahoinen prosessi, jossa tulee varautua osaamisen ja tietotaidon siirtämiseen jatkajalle, huomioida taloudelliset, perhe- ja perintö- sekä vero-oikeudelliset asiat. Hätäisesti ja pakkotilanteen edessä toteutettu sukupolvenvaihdos on usein ongelmallinen eikä sillä saavuteta tavoiteltua lopputulosta.


Tapauskohtainen prosessi

Sukupolvenvaihdoksen suurimpina ongelmina pidetään sopivan jatkajan löytymistä ja verotukseen liittyviä kysymyksiä. Onnistuneeseen ratkaisuun ei ole olemassa yksiselitteistä kaavaa. Vaihdos toteutetaan harvoin yhdellä oikeustoimella. Prosessin menettelykeinoina käytetään kauppoja, alihintaisia kauppoja, lahjoja, yritysjärjestelyjä sekä rinnakkain että peräkkäin. Prosessit ovat yksilöllisiä ja ne on aina suunniteltava tapauskohtaisesti.


Varaa aikaa

Ihanteellisena siirtymäaikana pidetään viidestä kymmeneen vuotta, jonka kuluessa nuorempi sukupolvi siirtyy yrityksen johtoon. Sukupolvenvaihdosprosessin jakamista usealle vuodelle, jopa kymmeneksi vuodeksi, puoltavat lukuisat syyt. Ensinnäkin aikaa tulee varata siihen, että luopuja itse sopeutuu ajatukseen sukupolvenvaihdoksesta. Onkin sanottu, että luopuja on usein suurin este vaihdokselle. Elämäntyön luovuttaminen uusiin käsiin vaatii kaikkien osapuolten totuttelua ajatukseen.

Myös jatkajan löytäminen on usein aikaa vaativa prosessi. Jos jatkajaksi halutaan vain yksi lapsi useammasta sisaruksesta, on myös muille sisaruksille annettava aikaa totutella ajatukseen. Useita osapuolia tyydyttävän ratkaisun löytäminen vie oman aikansa. Jatkajan löydyttyä hänelle on varattava mahdollisuus valmentautua tuleviin tehtäviin. Usein jatkajalla ei ole vielä tarvittavaa osaamista, joten tietotaidon siirtämiseenkin on varauduttava.

Aikaa kannattaa käyttää myös tiedon, mahdollisen koulutuksen ja asiansa osaavien asiantuntijoiden hankintaan. Juridiset ja taloudelliset seikat puoltavat sukupolvenvaihdosprosessin jaksottamista usealle vuodelle. Jotta prosessi voidaan toteuttaa kaikkia oikeusjärjestyksen sallimia optimointikeinoja käyttäen, se on syytä hajauttaa pidemmälle aikavälille. Juridisessa suunnittelussa tulee huomioida vero-oikeudelliset sekä perhe- ja jäämistöoikeudelliset seikat, kuten avioehtosopimus- ja testamenttikysymykset. Myös luopujan eläke- ja vakuutussuunnittelu tulee tehdä huolellisesti.

Prosessin jakaminen useammalle vuodelle antaa niin jatkajalle, luovuttajalle kuin yritykselle mahdollisuuden kerätä varoja, jolla sukupolvenvaihdoksesta aiheutuvat kustannukset ja veroseuraamukset katetaan. Liian nopeassa aikataulussa toteutettu sukupolvenvaihdos voi rasittaa kohtuuttomasti yrityksen kassaa. Tavoitteena on, että sukupolvenvaihdoksen jälkeen jatkajalla olisi käsissään elinkelpoinen yritys.


Käytä asiantuntijoita

Ennen sukupolvenvaihdosta on usein syytä kääntyä osaavien asiantuntijoiden kuten tili-, laki- ja asianajotoimistojen sekä veroasiantuntijoiden puoleen. Asiantuntijoista aiheutuvat kustannukset useimmiten maksavat itsensä takaisin. Sukupolvenvaihdosta suunniteltaessa saattaa olla hyödyllistä keskustella toisen sukupolvenvaihdoksen toteuttaneen yrittäjäkollegan kanssa. Kokemuksesta oppii. Epäselvissä tilanteissa kannattaa ottaa yhteyttä verotoimistoon ja mahdollisesti pyytää ennakkotietoa asiasta. Ennakkotiedosta selviää, miten verottaja käsittelee asian (kauppana, lahjana) ja mitkä ovat mahdolliset veroseuraamukset.


Yrityksen sukupolvenvaihdos verotuksessa

Verohallituksen kotisivuilla (http://www.vero.fi) on runsaasti sukupolvenvaihdoksen verotusta koskevaa materiaalia.

Koulutusta ja tukea