Lukion taulukot/Korrelaatio

Korrelaatio

muokkaa

Kahden tilastollisen muuttujan välistä riippuvuutta kuvataan korrelaatiokertoimen avulla. Lineaarisen korrelaation voimakkuuden ilmoittaa Pearsonin tulomomenttikerroin

 

  ja   ovat toisiaan vastaavia muuttujan arvoja,   ja   muuttujan   ja   keskiarvot,   ja   näiden muuttujien keskihajonnat sekä   havaintoparien   lukumäärä. Viimeisestä kaavasta alaindeksi on jätetty pois.

Korrelaatio on voimakas, jos  , huomattava, jos  , kohtalainen, jos   ja merkityksetön, jos  .